Buddie-overeenkomst

Wanneer jij en de Buddie afspraken maken gaan jullie akkoord met de Buddie-overeenkomst. Dit is een overeenkomst tussen jou en de Buddie. Op deze pagina staan de algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachtovereenkomst.

Gebruikersovereenkomst

tussen de gebruiker

en de Buddie

Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemene voorwaarden
Artikel 2: Vergoeding Herberg Thuis
Artikel 3: Tot stand komen van de Buddie-overeenkomst door de Gebruiker (opdrachtovereenkomst)
Artikel 4: Onderwerp van de Buddie-overeenkomst
Artikel 5: Prijs en de betaling
Artikel 6: Annulering en de opzegging van een afspraak
Artikel 7: Aansprakelijkheid
Artikel 8: Overige bepalingen
Artikel 9: Toepasselijk recht, bevoegdheid en recht tot wijziging

Artikel 1: Algemene voorwaarden

Herberg Thuis (hierna: Herberg Thuis) is gevestigd in ’t Boonrak 21, 2231ED Valkenburg (Z-H) en beheert de website ofwel platform www.herbergthuis.nl. Door middel van het platform kan een particulier (hierna: Gebruiker) een dienstverlener (hierna: Buddie) zoeken, vinden, kennismaken, afspraken inboeken en online uitbetalen. De Buddie, is een particulier die onder de Regeling Dienstverlening diensten verleent.

De Gebruiker en Buddie wordt gevraagd de informatie omtrent de Regeling dienstverlening aan huis goed te lezen. Deze informatie kan worden gevonden onder aan de website onder ‘Regeling dienstverlening aan huis’. Na het lezen van deze informatie wordt de Gebruiker geacht zelf te kunnen beoordelen of de voorwaarden waaronder deze Regeling van toepassing is, ook op de eventueel te boeken Buddie van toepassing zal zijn. Eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van deze regeling komen voor rekening en risico van de Gebruiker. De Gebruiker stemt in met de Gebruikersvoorwaarden, heeft een Gebruiksovereenkomst met Herberg Thuis gesloten en heeft via Herberg Thuis een afspraakverzoek ingediend.

Herberg Thuis biedt zelf geen (mantelzorg)ondersteuning aan huis aan. Herberg Thuis faciliteert uitsluitend via het platform bij de totstandkoming van overeenkomsten tot dienstverlening tussen Gebruiker en de Buddie. In dit verband treedt Herberg Thuis op als gevolmachtigd vertegenwoordiger voor de Buddie. Namens de Buddie accepteert (onder voorbehoud van goedkeuring door de Buddie) en bevestigt afspraakverzoeken van Gebruiker. Herberg Thuis oordeelt niet over het al dan niet aannemen van een afspraakverzoek van Gebruiker door de Buddie. Herberg Thuis stuurt betalingen van Gebruiker aan Buddie door en stelt facturen op in naam van de Buddie.

De Gebruiker sluit in beginsel 2 (twee) overeenkomsten:

 1. Een overeenkomst met Herberg Thuis over (hierna: gebruikersovereenkomst) het gebruik van het platform door acceptatie van de algemene voorwaarden van toepassing voor Gebruiker.
 2. Een opdrachtovereenkomst (hierna: Buddie-overeenkomst) voor het uitvoeren van afspraken met de Buddie. Op de Buddie-overeenkomst tussen de Buddie en de Gebruiker zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en komt tot stand nadat de orderprocedure in artikel 3 lid 2 is uitgevoerd.

Artikel 2: Vergoeding Herberg Thuis

Herberg Thuis is gerechtigd voor het faciliteren bij de totstandkoming van Buddie- overeenkomsten en de uitgevoerde diensten inclusief bij de betaling. Bij iedere geboekte afspraak brengt Herberg Thuis bij de Gebruiker servicekosten (hierna: Commissie) in rekening. De toepasselijke Commissie wordt telkens getoond vóórdat de Gebruiker het afspraakverzoek bevestigd. Door de afspraakverzoek definitief te maken, aanvaardt de Gebruiker de Commissie.

Artikel 3: Tot stand komen van de Buddie-overeenkomst door de Gebruiker (opdrachtovereenkomst)

 1. De Buddie-overeenkomst tussen de Gebruiker en de Buddie is een overeenkomst met elementen van werk- en arbeidsverhoudingen onder de toepasselijkheid van de Regeling Dienstverlening aan Huis. De partijen in de overeenkomst zijn uitsluitend Gebruiker en Buddie. De Gebruiker heeft ten opzichte van de Buddie een vordering tot nakoming tot het uitvoeren van de afspraak, zoals die voortvloeit uit het afspraakverzoek van de Gebruiker. De Buddie heeft tegenover de Gebruiker een vordering tot nakoming van de betaling vanaf het moment dat de overeengekomen afspraak is voltooid. De vergoeding is altijd inclusief de conform van de Regeling dienstverlening aan huis verschuldigde 8% vakantiegeld per jaar, ziekteverzuim en door Buddie opgebouwde wettelijke vakantiedagen.
 2. De totstandkoming van een Buddie-overeenkomst door de Gebruiker gaat als volgt:

 3. a. Gebruiker stuurt eerst een verzoek via Herberg Thuis naar de Buddie voor een kennismaking. De Buddie neemt telefonisch contact op met de Gebruiker om een datum, tijd en locatie af te spreken voor de kennismaking. De kennismaking is gratis en vrijblijvend. Na de kennismaking kan de Buddie via het platform aangeven of de Buddie en de Gebruiker met elkaar verder willen afspreken.
  b. Wanneer de Buddie zich bekend heeft gemaakt met de toepasselijkheid en inhoud van de Buddie-overeenkomst en op de button “Bevestigen” klikt, doet de Buddie een rechtsgeldig aanbod tot het sluiten van de Buddie-overeenkomst (“Samenwerkingsverzoek”). De Buddie kan alvast afspraken inplannen, maar deze zijn pas definitief als lid c. is uitgevoerd.
  c. Na opgave van het samenwerkingsverzoek ontvangt de Gebruiker van Herberg Thuis een mail met een verzoek om de samenwerking te bekrachtigen. Deze mail is nog geen aanvaarding van het afspraakverzoek van de Buddie.
  d. Als de Gebruiker het samenwerkingsverzoek ‘accepteert’ sluit de Gebruiker een Buddie-overeenkomst met de Buddie. De eerder ingeplande afspraken zijn nu definitief.
  e. Indien de geselecteerde Gebruiker het afspraakverzoek niet binnen twee werkdagen heeft aanvaard zal Herberg Thuis per mail of telefonisch contact opnemen met de Gebruiker. Herberg Thuis zal de Gebruiker verzoeken te reageren op het afspraakverzoek van Buddie.
  f. Indien een Gebruiker aan Herberg Thuis te kennen geeft het aanbod te aanvaarden, door de samenwerkingsverzoek te ‘accepteren’ en daarmee akkoord te gaan met de Buddie-overeenkomst, zal Herberg Thuis namens en met volmacht van de Buddie deze aanvaarding met een afspraakbevestiging per e-mail doorgeven aan de Gebruiker (“opdrachtbevestiging”). Met de ontvangst door de Gebruiker van deze e-mail met de afspraakbevestiging komt de Buddie-overeenkomst tot stand. Op de Buddie-overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  g. In het platform onder ‘mijn boeking’ zie je de status van de boeking. Wanneer de boeking ‘geaccepteerd’ is, bevat de boeking informatie over de overeengekomen werkadres/ datum/ tijd/ de verwachte duur van de afspraak en gegevens van de Buddie (relevante Buddie profiel-gegevens) die de dienstverlening zal verrichten. De ‘algemene voorwaarden voor afspraken’ zijn ook te vinden op www.herbergthuis.nl.
 4. Indien een afspraakverzoek van de Buddie niet geaccepteerd wordt door de Gebruiker, dan kan er geen Buddie-overeenkomst tot stand komen.
 5. De aanvaarding of afwijzing van een afspraakverzoek wordt door Herberg Thuis in de regel bij een boeking binnen twee werkdagen aan Buddie medegedeeld.
 6. Buddie en Gebruiker behouden zich het recht voor, om de afspraak met onmiddellijke ingang op te zeggen, dan wel zich terug te trekken, wanneer er sprake is van een gewichtig annuleringsgrond.

Artikel 4: Onderwerp van de Buddie-overeenkomst(opdrachtovereenkomst)

 1. De afspraak of afspraken uit hoofde van deze overeenkomst bestaan uit de door de Buddie en de Gebruiker, via het platform, geaccepteerde Buddie-overeenkomst .
 2. De Buddie voert de Buddie-overeenkomst uit naar eigen wijze en verantwoordelijkheid, rekening houdend met de bepalingen van de Buddie-overeenkomst.
 3. Gebruiker geeft de Buddie voor de afspraak alle vereiste informatie en hulp om de afspraak of afspraken te kunnen uitvoeren. De Gebruiker zorgt ervoor dat zij alle benodigde voorbereiding heeft getroffen voor de start van de afspraak. Dit geldt zeker voor bijzonderheden omtrent de hulpbehoevenden (bijv. ziekte, allergieën, dieet) en de toegangsverlening tot de woning waar de dienstverlening plaats zal vinden.
 4. De afspraak start en eindigt op het geboekte tijdstip.
 5. De afspraak geldt of afspraken gelden als vervuld en geaccepteerd, in de zin van de Buddie-overeenkomst, wanneer de Gebruiker of Buddie niet direct en uiterlijk binnen 24 uur na de afronding van de afspraak een eventuele tekortkoming in de nakoming van de afspraak aan Herberg Thuis heeft gemeld.
 6. Foutieve betalingen of andere tekortkomingen dienen zo spoedig mogelijk aan Herberg Thuis te worden gemeld via info@herbergthuis.nl of tijdens kantooruren op 06 271 236 06.

Artikel 5: Prijs en de betaling

 1. Na voltooiing van de overeengekomen afspraak door de Buddie is de Gebruiker verplicht de prijs te betalen via de bij de aanmelding gekozen betaalmethode aan de (derdengeld)rekeninghouder de online payment provider Mollie Payment of middels een overschrijving naar het rekeningnummer van Herberg Thuis.
 2. De Gebruiker betaalt de prijs aan Herberg Thuis via Mollie Payment of het rekeningnummer van Herberg Thuis met schuld bevrijdende werking voor de Gebruiker; Herberg Thuis neemt via Mollie Payment of haar eigen rekeningnummer de betaling namens de Buddie in ontvangst en zal deze in opdracht van de Gebruiker en conform de met Buddie gemaakte betaalafspraken op diens bankrekening doorbetalen. De doorbetaling van de Gebruiker wordt in werking gezet bij het uitblijven van een klacht en het verstrijken van maximaal 96 uur.
 3. Herberg Thuis stuurt na afloop van de afspraak geen overzicht. In het platform onder ‘Betalingen’ kan de Gebruiker in naam, voor rekening en opdracht, van de Buddie de specificaties van de volbrachte afspraak(en) terugvinden.
 4. In het geval de Gebruiker de afspraak voor een meerdere malen tegelijkertijd heeft geboekt, zal de verplichting tot betaling gelden ná iedere volbrachte afspraak.

Artikel 6: Annulering en de opzegging van een afspraak

 1. Een afspraak annuleer je enkel en alleen door contact op te nemen met je Buddie of Herberg Thuis. De Buddie of Herberg Thuis zal de boeking cancelen via het platform. De Buddie zal dan ook direct op de hoogte worden gesteld van de annulering/ opzegging van de afspraak. Een annulering/opzegging middels sms, whatsapp, Facebook Messenger, telefoon, email of alles anders dan via het platform is géén (correcte) annulering/opzegging van de afspraak.
 2. Gebruiker kan de geboekte afspraak tot 72 uur van te voren kosteloos annuleren. Bijvoorbeeld om een ander termijn of Buddie te kiezen of om volledig afstand te doen van de boeking. Indien Gebruiker de afspraak wil annuleren dient hij/zij contact op te nemen met zijn/haar Buddie. De Buddie kan betreffende afspraak wel annuleren in het platform.
 • Herberg Thuis zal, in het geval van een toegekende zwaarwegende rede, de betaling aan de Buddie blokkeren of terugvordering eisen in het geval het bedrag al is uitbetaald.
 • De Buddie-overeenkomst eindigt wanneer de samenwerking tussen Gebruiker en Buddie wordt stopgezet.
 • Artikel 7: Aansprakelijkheid

  1. De Buddie zal de door de Gebruiker geboekte afspraak naar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens de Gebruiker en diens zorgbehoevende(n). Mocht de Gebruiker schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze Buddie-overeenkomst, dan is de Buddie jegens de Gebruiker echter uitsluitend aansprakelijk voor de schade die de Gebruiker en/of diens zorgbehoevende(n) daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van de Buddie. Een eventuele aansprakelijkheid van de Buddie jegens de Gebruiker, diens zorgbehoevende(n) en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Buddie gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door haar verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald, bij gebreke (om ongeacht welke reden) waarvan de schade maximaal drie keer de waarde van de geboekte afspraak van het betreffende geval zal bedragen.
  2. Herberg Thuis heeft enkel een bemiddelende rol en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade waar de Buddie verantwoordelijk voor kan worden gehouden, van welke aard dan ook.
  3. De Gebruiker en de Buddie zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

  Artikel 8: Overige bepalingen

  1. Het is niet toegestaan om een Buddie die aangesloten is bij Herberg Thuis persoonlijk te benaderen buiten Herberg Thuis om voor het boeken of voortzetten van een Buddie-overeenkomst. Dit geldt voor de Buddie(s) waarmee Gebruiker de afgelopen 24 maanden contact heeft gehad via het Platform of waarmee de klant anderszins via Herberg Thuis in aanraking is gekomen.
  2. Bij het benaderen van een Buddie buiten Herberg Thuis om, wordt gebruiker geblokkeerd van het Platform en zal geen verdere Buddie-overeenkomsten kunnen sluiten.

  Artikel 9: Toepasselijk recht, bevoegdheid en recht tot wijziging

  1. Op de Buddie-overeenkomst is het: ‘Nederlands recht van toepassing’.
  2. In geval van geschillen tussen de Buddie en Herberg Thuis zullen deze worden voorgelegd en beslecht door de rechter te Amsterdam.
  3. Mocht een van deze bepalingen om wat voor reden dan ook nietig blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepaling(en) in deze algemene voorwaarden onverlet.
  4. Herberg Thuis heeft het recht deze voorwaarden voor de Buddie van tijd tot tijd te wijzigen. De Gebruiker wordt uiterlijk twee weken voordat de gewijzigde voorwaarden van kracht gaan per e-mail op de hoogte gebracht. Deze mail is inclusief informatie omtrent de mogelijkheid tot bezwaar. Wanneer de gebruiker niet binnen twee weken bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden gelden de wijzigingen van de voorwaarden als overeengekomen.