Gebruikersovereenkomst

Wanneer je gebruik maakt van Herberg Thuis dien je akkoord te gaan met de Gebruikersovereenkomst. Op deze pagina staan de algemene voorwaarden van toepassing op de gebruiker.

Gebruikersovereenkomst

tussen jou

en Herberg Thuis

Inhoudsopgave

Artikel 1: Inleiding
Artikel 2: Gebruikersovereenkomst, registratie en gebruik
Artikel 3: Onderwerp van de Buddie-overeenkomst
Artikel 4: Beoordelingen
Artikel 5: Aansprakelijkheid van Herberg Thuis
Artikel 6: Aansprakelijkheid van de Gebruiker
Artikel 7: Privacyverklaring
Artikel 8: Herroeping, wijzigingen, looptijd en opzegging van Gebruikersovereenkomst
Artikel 9: Facturering
Artikel 10: Toepasselijk recht, bevoegdheid rechter, nietigheid en recht tot wijziging

Artikel 1: Inleiding

Herberg Thuis (hierna: Herberg Thuis) is gevestigd in ’t Boonrak 21, 2231ED Valkenburg (Z-H) en beheert de website ofwel platform www.herbergthuis.nl. Door middel van het platform kan een particulier (hierna: Gebruiker) een dienstverlener (hierna: Buddie) zoeken, vinden, leren kennen, inboeken en online uitbetalen. De Buddie, is een particulier die onder de Regeling Dienstverlening aan huis diensten verleent.

De Gebruiker wordt gevraagd de informatie omtrent de Regeling dienstverlening aan huis goed te lezen. Deze informatie kan worden gevonden onderaan de website bij ‘Regeling dienstverlening aan huis’. Na het lezen van deze informatie wordt de Gebruiker geacht zelf te kunnen beoordelen of de voorwaarden waaronder deze Regeling valt, ook op de eventueel te boeken Buddie van toepassing zal zijn. Eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van deze regeling komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Voor het gebruik van Herberg Thuis dient de Gebruiker de gebruikersvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Herberg Thuis biedt zelf geen (mantelzorg)ondersteuning aan huis aan. Herberg Thuis faciliteert uitsluitend via het platform bij de totstandkoming van overeenkomsten tot dienstverlening tussen Gebruiker en de Buddie. In dit verband treedt Herberg Thuis op als gevolmachtigd vertegenwoordiger voor de Buddie. Namens de Buddie accepteert (onder voorbehoud van goedkeuring door de Buddie) en bevestigt Herberg Thuis afspraakverzoeken van Gebruiker. Herberg Thuis oordeelt niet over het al dan niet aannemen van een afspraakverzoek van Gebruiker door de Buddie. Herberg Thuis kan de betalingen van de Gebruiker aan de Buddie faciliteren via de online payment provider MOLLIE Payments, gevestigd te Amsterdam. Of middels overschrijving naar het rekeningnummer van Herberg Thuis. Herberg Thuis stuurt betalingen van Gebruiker aan Buddie door en stelt facturen op in naam van de Buddie.

De Gebruiker sluit in beginsel 2 (twee) overeenkomsten:

 1. De Gebruikersovereenkomst. Dit is een overeenkomst met Herberg Thuis voor het gebruik van het platform door acceptatie van de algemene voorwaarden van toepassing voor Gebruiker. Welk tot stand komt na de voorgeschreven (order)procedure in artikel 2 van deze Gebruikersovereenkomst.
 2. De Buddie-overeenkomst. Dit is een opdrachtovereenkomst voor het uitvoeren van afspraken met de Buddie. Voor de Buddie-overeenkomst gelden de separate algemene voorwaarden van toepassing op de Buddie-overeenkomst. Welke kan worden gevonden onderaan de website van www.herbergthuis.nl bij “Buddie-overeenkomst”.

Artikel 2: Gebruikersovereenkomst, registratie en gebruik

Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als de bepalingen van tussen de Gebruiker en Herberg Thuis gesloten Gebruikersovereenkomst. Herberg Thuis is beheerder van het platform en is gevestigd op ’t Boonrak 21, 2235ED Valkenburg, tel. 06 271 236 06.

 1. Hoofdactiviteit van Herberg Thuis is het aanbieden van een platform voor vraag en aanbod van (mantelzorg)ondersteuning aan huis. Herberg Thuis faciliteert via het platform en bij het sluiten van een Buddie-overeenkomst tussen Gebruiker en Buddie.
 2. De Gebruiker accepteert de Gebruikersvoorwaarden. De Gebruiker draagt hiermee de toegezonden gegevens uit het online registratieformulier over aan Herberg Thuis. Dit gebeurt nadat de Gebruiker heeft ingestemd met de Gebruikersovereenkomst en de Privacyverklaring.
 3. Herberg Thuis stuurt vervolgens via een e-mail een bevestiging van de registratie van Gebruiker, de acceptatie door de Gebruiker van de Gebruikersvoorwaarden en de Privacyverklaring van Herberg Thuis. Hiermee is de Gebruiksovereenkomst tussen Gebruiker en Herberg Thuis tot stand gekomen.
 4. De gegevens in het gebruikersprofiel zijn door Gebruiker naar waarheid, actualiteit en volledigheid ingevuld. Tevens kan een medewerker van Herberg Thuis een profiel aanmaken indien gebruiker dit wenst. De Gebruiker heeft de mogelijkheid het gebruikersprofiel te allen tijde te bewerken. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in het gebruikersprofiel.
 5. Het gebruikersprofiel is niet aan derden overdraagbaar. Iedere Gebruiker mag slechts een (1) gebruikersprofiel registreren. Herberg Thuis heeft het recht om, zonder opgave van redenen, een gebruikersprofiel te verwijderen en de Gebruiker de toegang tot het platform te weigeren. Het is niet toegestaan voor een verwijderde Gebruiker om een nieuw gebruikersprofiel aan te maken.
 6. Het platform beantwoordt Gebruiker in zijn/haar behoeften aan een Buddie gerelateerde dienstverlening.
 7. Herberg Thuis is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, functies van het platform te veranderen, te verwijderen of nieuwe functies in te voegen, bijvoorbeeld door het gebruik van functies slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk te maken.
 8. Het is voor de Gebruiker, zonder goedkeuring van Herberg Thuis op het platform van Gebruiker zelf of derden afspraken of overige diensten te werven en/of op andere dan de voorgeschreven wijze Buddies van Herberg Thuis te benaderen. Herberg Thuis zal de Gebruiker direct verwijderen van het platform en stelt daarnaast als sanctie hierop een direct opeisbare geldboete van EUR 500,- per overtreding.

Artikel 3: Onderwerp van de Buddie-overeenkomst

 1. Herberg Thuis biedt de Gebruiker de mogelijkheid het platform te gebruiken, Buddies te zoeken en vinden, zich met een gebruikersprofiel te registreren, kennis te maken met Buddies, afspraken met Buddies te boeken en afspraken online te betalen.
 2. Herberg Thuis biedt de Gebruiker toegang tot het gebruik van de zoekmodule op het platform van Herberg Thuis en de mogelijkheid een kennismakingsverzoek te sturen naar een Buddie. Verder biedt Herberg Thuis, Gebruiker de mogelijkheid tot een Buddie-overeenkomst te komen met de Buddie met wie kennisgemaakt is. Dit gebeurt na de kennismaking door akkoord te gaan met de Buddie-overeenkomst door Gebruiker. Herberg Thuis is niet verplicht tot enig resultaat van deze faciliteit of van de gekozen Buddie. Daarna kan de Buddie afspraken inplannen met Gebruiker. De Buddie bepaalt geheel autonoom, of hij/zij de afspraak in overeenstemming met het afspraakverzoek zal vervullen. De Gebruiker zal zelfstandig instructies ten aanzien van de te verrichten afspraken geven aan de Buddie. De Buddie voert de afspraak geheel naar eigen inzicht, rekening en verantwoording uit. Herberg Thuis heeft over de te leveren afspraken tussen de Gebruiker en de Buddie geen enkele zeggenschap en bemoeienis. Er bestaat tussen Herberg Thuis en de Buddie geen arbeidsovereenkomst. Wijst een Buddie de boekingsaanvraag af, dan kan de Gebruiker via het platform opnieuw een passende vervangende Buddie zoeken, vinden en kennismaken.
 3. De daadwerkelijke vervulling van de plichten uit een Buddie-overeenkomst (zie Algemene Voorwaarden van toepassing op de opdrachtovereenkomst) wordt door Herberg Thuis niet gecontroleerd en kan derhalve ook niet aan de Gebruiker worden gegarandeerd. De Gebruiker is zelf gehouden om te bepalen of de afspraak in overeenstemming met de Buddie-overeenkomst zijn uitgevoerd. Indien de afspraak niet in overeenstemming met de Buddie-overeenkomst is uitgevoerd dient de Gebruiker direct met Herberg Thuis contact op te nemen. Herberg Thuis bepaalt of de vraag en/of klacht gegrond is.
 4. Herberg Thuis levert geen werknemers voor het verrichten van de feitelijke afspraak, maar biedt enkel een onafhankelijk platform om vraag en aanbod op het gebied van (mantelzorg)ondersteuning aan huis op elkaar af te stemmen middels haar geautomatiseerde zoekformule. Ten tweede biedt Herberg Thuis de mogelijkheid om de Buddie via online payment provider Mollie Payments of overschrijving per bank online te betalen. Indien het Herberg Thuis bekend wordt, dat een Gebruiker een Buddie een Buddie-overeenkomst aanbiedt in strijd met de Regeling dienstverlening aan huis, dan geldt dit als buitengewone grond waarop deze Buddie-overeenkomst onverwijld en zonder in kennisgeving beëindigd wordt.
 5. Indien een overeengekomen Buddie-overeenkomst op enige wijze niet of niet geheel kan worden uitgevoerd, dan kán Herberg Thuis als een vorm van service de Gebruiker en de Buddie ondersteunen bij het vinden van een alternatief.
 6. Wanneer er een Buddie-overeenkomst tussen Gebruiker en een Buddie tot stand komt, neemt Herberg Thuis uitsluitend de verdere diensten van de betalingsafhandeling tussen de Gebruiker en Buddie over (zie Algemene Voorwaarden van toepassing op de opdrachtovereenkomst), waartoe de Gebruiker, Herberg Thuis hierbij uitdrukkelijk opdracht geeft. In de prijs voor de geboekte afspraak is reeds een Commissie aan Herberg Thuis verdisconteerd. De prijs is opgebouwd uit de volgende onderdelen. Het uurtarief van de Buddie vermenigvuldigt met de duur van de afspraak PLUS de Commissie per uur van Herberg Thuis vermenigvuldigt met de duur van de afspraak. De hoogte van de commissie is voor elke afspraak gelijk, namelijk € 6,25 per uur (incl. 21% btw).
 7. De Gebruiker en/of de Buddie dient met vragen en/of klachten over de uitvoering van de afspraak en/of betalingen contact op te nemen met Herberg Thuis via info@herbergthuis.nl of te bellen naar 06 271 236 06. Herberg Thuis zal in overleg met de Gebruiker en de Buddie bepalen of de klacht gegrond is en mogelijk terugbetaling toewijzen.
 8. Een Buddie die door het platform en de koppeling van Herberg Thuis bekend is geworden zal slechts gecontacteerd worden via het platform.
 9. Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur op het telefoonnummer 06 271 236 06 (lokaal tarief), e-mail: info@herbergthuis.nl. Buiten kantooruren is de klantenservice beperkt(er) bereikbaar, maar bellen kan altijd.

Artikel 4: Beoordelingen

 1. De Gebruiker kan via Herberg Thuis recensies achterlaten over de Buddie en zijn/haar verrichte dienst(en).
 2. Beoordelingen moeten op aantoonbare feiten berusten. De Gebruiker dient de Buddie naar redelijkheid en billijkheid objectief te oordelen. De Gebruiker mag geen beledigingen, smaad of andersoortige en niet relevante inhoud plaatsen die in strijd is met de goede zeden, de wet in het algemeen en in het bijzonder het wetboek van strafrecht. Beoordelingen die hier niet aan voldoen worden respectievelijk verwijderd. Beoordelingen geven ten allen tijden uitingen van de Gebruiker weer ofwel nimmer uitingen van Herberg Thuis. Herberg Thuis controleert beoordelingen steekproefsgewijs. Gegronde klachten over beoordelingen zullen worden gecontroleerd door Herberg Thuis en Herberg Thuis verschaft, indien nodig, ondersteuning.
 3. De Gebruiker geeft Herberg Thuis met het inzenden van de beoordeling kosteloos ongelimiteerd naar tijd en omvang het gebruiksrecht van zijn beoordelingstekst. Herberg Thuis is gerechtigd, vrij over de beoordeling te beschikken en ze in het bijzonder voor verdere beoordelingsdiensten te bewerken en te gebruiken. De beoordelingen worden via het Platform gepubliceerd en aan derden verstrekt.
 4. Het is verboden om met ongerechtvaardigde herhaaldelijke beoordelingen, zelfbeoordeling of andere beoordelingswijzen, het beoordelingssysteem te beïnvloeden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van Herberg Thuis

 1. Herberg Thuis is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de al dan niet (deugdelijke) uitvoering en/of voltooiing van de Buddie-overeenkomst door de Buddie en/of de Gebruiker. De Buddie-overeenkomst is een overeenkomst tussen de Buddie en de Gebruiker zelf, waarbij Herberg Thuis als partij niet betrokken is. In geval van vragen en klachten dient de Buddie en/of de Gebruiker zich te richten tot Herberg Thuis. Herberg Thuis zal énkel een bemiddelde rol aannemen.
 2. Herberg Thuis is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het al dan niet van toepassing zijn van de Regeling dienstverlening aan huis en de gevolgen daarvan.
 3. Herberg Thuis zal haar verplichtingen uit hoofde van deze gebruikersovereenkomst naar haar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen tegenover de Gebruiker, de Buddie en derden. Mocht de Gebruiker schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, dan is Herberg Thuis jegens de Gebruiker echter slechts aansprakelijk voor de schade die de Gebruiker daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Herberg Thuis. Een eventuele aansprakelijkheid van Herberg Thuis tegenover de Gebruiker, Buddie en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Herberg Thuis gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door haar verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald, bij gebreke (om ongeacht welke reden) waarvan de schade maximaal drie keer de waarde van de laatstelijk geboekte afspraken zal bedragen.
 4. De totale aansprakelijkheid van Herberg Thuis voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van de boeking is beperkt tot het bedrag dat je voor de commissie van één (1) afspraak van 3 uur betaald tot een maximaal bedrag van drie afspraken van drie uur.
 5. Herberg Thuis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door verlies van gegevens, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van het platform.
 6. Meer in het bijzonder zal Herberg Thuis in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
a) Handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een Buddie-overeenkomst, welke tot stand gekomen is door gebruikmaking van het platform.
b) De onmogelijkheid de website te gebruiken welke onmogelijkheid niet aan de Herberg Thuis toe te rekenen is of gelegen is in het niet functioneren van de door de Herberg Thuis gebruikte apparatuur of software.
c) Het feit dat de informatie op de website en/of in het bestand onjuist, onvolledig of niet actueel is.
d) Het onrechtmatig gebruik van de systemen van Herberg Thuis, waaronder de website en Platform, door een derde.
e) Handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van het platform.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de Gebruiker

 1. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Herberg Thuis door de wegens contractbreuk van de gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van het platform van de Gebruiker en/of door initiatie, implementatie, en/of beëindiging en/of liquidatie van de Buddie-overeenkomst. De Gebruiker vrijwaart verplicht zichzelf om Herberg Thuis te ex-honoreren voor alle schade, die aan Herberg Thuis wordt toegebracht door mogelijke claims van de Gebruiker of derde partijen, door de contractbreuk van de gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van het platform van de Gebruiker en/of door initiatie, implementatie en/of beëindiging van de Buddie-overeenkomst.
 2. De Gebruiker en de Buddie zijn zélf verantwoordelijk voor het sluiten van een wettelijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering en het sluiten van de Buddie-overeenkomst.

Artikel 7: Privacyverklaring

 1. Herberg Thuis verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van Gebruiker van het platform in overeenstemming met de Privacyverklaring.
 2. Herberg Thuis zal deze gegevens, inclusief de informatie over de door de Gebruiker geboekte afspraken, gedurende de looptijd van de Gebruikersovereenkomst ter inzage bewaren in het Gebruikersprofiel, en de Gebruiker de mogelijkheid bieden om gegevens aan te passen. De Gebruiker moet om toegang te krijgen tot dit gedeelte van het platform inloggen met zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

Artikel 8: Herroeping, wijzigingen, looptijd en opzegging van Gebruikersovereenkomst

 1. Omdat de Gebruikersovereenkomst tussen Herberg Thuis en de Gebruiker tot stand komt onder de Wet Koop op Afstand, heeft de Gebruiker, zijnde consument, in beginsel het recht op herroeping van de Gebruikersovereenkomst. Herroeping dient binnen veertien dagen na de totstandkoming van deze Gebruikersovereenkomst als vermeld in artikel 1.1 plaats te vinden door Herberg Thuis duidelijk schriftelijk per e-mail van de herroeping in kennis te stellen. Herroeping is niet meer mogelijk als met de uitvoering van de afspraken conform de ‘Algemene Voorwaarden van toepassing op de opdrachtovereenkomst’ is begonnen binnen voormelde termijn van veertien dagen.
 2. Herberg Thuis is gerechtigd de Buddie-overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden als door de Gebruiker aangenomen en treden onder de lopende Buddie-overeenkomst in werking, indien Herberg Thuis de wijziging aan de Gebruiker in tekstvorm mededeelt en de Gebruiker deze wijzigingen niet binnen vier weken vanaf de ontvangst van de mededeling heeft weersproken. Van wijzigingen gaat geen terugwerkende kracht uit (wijzigingen gelden altijd voor de toekomst).
 3. De looptijd van de Gebruikersovereenkomst is onbeperkt. De Gebruikersovereenkomst kan door de Gebruiker of Herberg Thuis met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken tegen het eind van de maand schriftelijk worden opgezegd. Onverminderd het bepaalde in dit lid blijft het recht tot onmiddellijke beëindiging van de Gebruikersovereenkomst op zwaarwegende gronden bestaan. Een beëindiging van de Gebruikersovereenkomst heeft op reeds gesloten Buddie-overeenkomsten geen invloed.
 4. Gebruiker kan de geboekte afspraak tot 72 uur van te voren kosteloos annuleren. Bijvoorbeeld om een ander termijn of Buddie te kiezen of om volledig afstand te doen van de boeking. Indien Gebruiker de afspraak wil annuleren dient hij/zij contact op te nemen met zijn/haar Buddie. De Buddie kan betreffende afspraak annuleren in het platform. Binnen 72 uur kan de Gebruiker de afspraak ook annuleren mits daar een geldige reden voor is en in goed overleg met de Buddie is besproken.

Artikel 9: Facturering

 1. Facturering na de Afspraak
 2. Herberg Thuis krijgt de autorisatie om na voltooiing van iedere afspraak de (door)betalingen namens de Buddie, tegen het tijdens de totstandkoming van de Buddie-overeenkomst uurtarief vermenigvuldigd met de werkelijke afspraakduur, vermeerdert met de Commissie van Herberg Thuis, af te schrijven van het saldo dat Gebruiker heeft bij Herberg Thuis. Deze afschrijving vindt 24 uur na de eindtijd van de afspraak plaats. Gebruiker en Buddie ontvangen na de eindtijd van de afspraak per mail de mogelijkheid om fouten in de facturering aan te geven. Wanneer binnen 24 uur geen reactie wordt afgegeven wordt het bedrag van het saldo geïncasseerd. De Gebruiker autoriseert Herberg Thuis om dergelijke variërende (door)betalingen te incasseren namens de Buddie per automatische incasso. Daarnaast heeft Gebruiker ook de mogelijkheid de betaling zelf te voldoen via iDeal van MOLLIE PAYMENTS.
 3. Prijswijzigingen /tariefswijziging
 4. Herberg Thuis behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken prijzen voor de service en onderdelen hiervan op enigerlei wijze en ten allen tijden te wijzigen. Prijswijzigingen voor de service gaan pas na minimaal 30 dagen in, nadat de Gebruiker via e-mail een kennisgeving heeft ontvangen.

Artikel 10: Toepasselijk recht, bevoegdheid rechter, nietigheid en recht tot wijziging

 1. Met betrekking tot de Gebruikersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van geschillen tussen Herberg Thuis en de Gebruiker en/of tussen Herberg Thuis en de Buddie zullen deze worden voorgelegd en beslecht door de rechter te Amsterdam.
 3. Mocht een van deze bepalingen om wat voor reden dan ook nietig blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepaling(en) in deze Gebruikersvoorwaarden onverlet.
 4. Herberg Thuis heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Team

Heb je naar aanleiding van de gebruikersovereenkomst nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op. Zo niet, nodig ik je van harte uit om op zoek te gaan naar een Buddie.

Neem contact op